Each member a care-group member, Each church plant a church

Each one Reach One

Each one reach one.

Ang bawat kaanib ng iglesia ay hinihimok na magkaroon ng indibiduwal na ilalapit sa
Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, kinakaibigan ito at pinaglilingkuran.
At ipinapakita ang karakter ni Kristo upang maging disipulo at makasama sa paglilingkod sa Diyos.

Each member a care group member.

Ang bawat kaanib ng iglesia ay inaasahang
maging aktibong miyembro ng care group sa kanyang kinaaanibang iglesia, nagpapasigla at nagdidisipulo ng kapwa miyembro at gumagawa ng mga gawain ng care group.

Each church plant a church.

Ang bawat iglesia ay hinihimok na magtatag ng panibagong pulutong sa sarili nitong teritoryo hanggang ito ay maging isang matatag na iglesia
na may parehas na layunin ng pagtutuloy ng proseso ng pagtatatag ng panibagong pulutong na magiging ganap na iglesia.